Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1.     Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapjának elérhetőségei:

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (Kőrösi Nonprofit Kft.)

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

Központi telefonszám: 06-1-260 99 59

E-mail: korosi@korosi.org

weblap: www.korosi.org

I.2.         Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ÜGYVEZETŐ

Az ügyvezető  feladata a gazdasági társaság irányítása, munkaszervezése, ezek koordinálása, vezető kapcsolattartás, a felelős vezetői döntések támogatása, előkészítése.

GAZDASÁGI OSZTÁLY

A társaság vagyonában, eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett gazdasági események rögzítése, feldolgozása, nyilvántartások folyamatos vezetése. A számviteli-, pénzügyi-, adózási feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Az társaság tulajdonában/kezelésében lévő helyiségek, helyiségcsoportok, kulturális célú intézmények teljes körű vagy részleges üzemeltetése során a fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása.

SZAKMAI OSZTÁLY

A társaság kulturális, szakmai munkájának szervezése, irányítása, koordinálása.

I.3.         A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: GYŐRFFY LÁSZLÓ

gyorffy.laszlo@korosi.org

Gazdasági vezető: PAPP LÁSZLÓNÉ SÁNDOR VALÉRIA

sandor.valeria@korosi.org

Üzemeltetési vezető: CSÜLLÖG KÁROLY

csullog.karoly@korosi.org

Szakmai vezető: SZIGETI MÓNIKA

szigeti.monika@korosi.org

Központi telefonszám: 06 1 260 99 59

Adatszolgaltatás_a_2009_évi_CXXII_törvény_alapján_Kőrösi_Nonprofit-Kft_2020.

 
 
 

Adatszolgáltatás Kőrösi Nonprofi tKft._felügyelőbizottság tagjairól

Adatszolgáltatás_2009__vi_CXXII__tv_alapján_Kőrösi_Nonprofit_Kft_FE.

Adatszolgáltatás_a_2009__vi_CXXII__tv_alapján_Kőrösi_Nonprofit_Kft_Felügyelő_bizottság_2019

Kapcsolat_szervezet_vezetők_munkatársak

I.4.         A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.5.         Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.6.         A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.7.         A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.8.         A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.9.         A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.10        A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.11        A gazdasági társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Központi szám: 4338-100,fax:4338-230

E-mail: kobph@kobanya.hu

Levelezési cím: 1475 Budapest,10. Pf.35.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1.        A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és működési Szabályzat

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. – Szervezési és Működési Szabályzata (PDF)

Adatvédelmi szabályzat és szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

II.2.        Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.3.        A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.4.        Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.5.        A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.6.        A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi szabályzat   Adatkezelési szabályzat

II.7.        A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.8.        A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.9.        A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.10.      A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Elérhető a www.korosi.org weboldalon

http://korosi.org/

II.11.      A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.12.      A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg folyamatban!

II.13.      A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési szabályzat

II.14.      A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.15.      A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.16.      Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.17.      A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Vonatkozó szabályzat

Adatkezelési szabályzat

II.18.      A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Bejövő közzétételi szerződések 2017

Kimenő közzétételi szerződések 2017

Kimenő közzétételi szerződések 2018

Bejövő közzétételi szerződések 2018

Bejövő közzétételi szerződés 2019

Bejövő közzétételi szerződések 2020

Kimenő közzétételi szerződések 2020. I. félév

Adatlap_szerződéshez_bianco_korosi_nonprofit_kft

 
 

Bejövő közzétételi szerződések 2020. II. félév

Bejövő közzétételi szerződések 2021. I. félév

Kimenő közzétételi szerződések 2020. II. félév

Kimenő közzétételi szerződések 2021. I. félév

Bejövő közzétételi szerződések 2023. I. negyedév

Kimenő közzétételi szerződések 2023. I. negyedév

Bejövő kőzzétételi szerződések 2023. II. negyedév

Kimenő közzétételi szerződések 2023. II. negyedév

Bejövő közzétételi szerződések 2023. III. negyedév

Kimenő közzétételi szerződések 2023. III. negyedév

Bejövő közzétételi szerződések 2023. IV. negyedév

Kimenő közzétételi szerződések 2023. IV. negyedév

II.19.      A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.20.      A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.21.      A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.22.      A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.23.      A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III.1.       A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Közzétételi szerződések_2016

2018_szakmai_és_számviteli_beszámoló

2019_szakmai_és_számviteli_beszámoló

2020_szakmai_és_számviteli_beszámoló

Közbeszerzési terv 2015

Szakmai és számviteli beszámoló 2023

Szakmai és-számviteli-beszámoló 2022

Szakmai_és_számviteli_beszámoló 2021

Számviteli_beszámoló_2015

Számviteli beszámoló 2016knyvvizsgáló kiegészítéssel

III.2.       A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Adatszolgáltatás_a_2009_évi_CXXII_törvény_alapján_Kőrösi_Nonprofit-Kft_2020

 
Adatszolgaltatás Korosi Nonprofit Kft._felügyelőbizottsági tagjairól

III.3.       A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.4.       Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

 
 

Bejövő közzétételi szerződések 2023. III. negyedév

Kimenő közzétételi szerződés 2023. III. negyedév

III.5.       A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.6.       A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.7.       Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.8.       Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.


Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Kapcsolat, Szervezet, Vezetők, Munkatársak

Kapcsolat, Szervezet, Vezetők, Munkatársak (PDF)

Adatszolgáltatások

Házirendek

Házirend Helytörténeti Gyűjtemény

Házirend Újhegyi Közösségi Ház

Házirend Kőrösi

Házirend KÖSZI

Szabályzatok

Alapító okirat

Alapító okirat 2019

Alapító okirat 2020

ANTIKORRUPCIÓS_SZABÁLYZAT

Beszerzési szabályzat módosítása egyseges szerkezetbe foglalva

Covid19_szabalyzat

Közzétételi szabalyzat 2015

Panaszkezelési szabályzat

Szervezeti és Működési Szabalyzat

Cafeteria_szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat 2016

Vagyonvédelmi szabályzat